Subsidie, de verlening en vaststelling toegelicht

Geschreven door Thijs Liebregts
25 juli 2020

Subsidie is een veelgebruikt middel om vanuit de overheid bepaald gedrag en specifieke ontwikkelingen te stimuleren. Op het gebied van het omgevingsrecht wordt bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in duurzame energie door zonnepanelen, warmte- koudeopslag (wko), windenergie etc. Maar ook de cultuur- en sportsector worden nog altijd nadrukkelijk financieel ondersteund. Hoe ziet de procedure van subsidieverlening eruit en welke soorten subsidie worden in Nederland verstrekt. Lees er meer over in dit artikel.

Subsidie

De wet omschrijft subsidie als a.) de aanspraak op financiële middelen, b.) door een bestuursorgaan te verstrekken, c.) met het ook op specifieke activiteiten van de aanvrager, d.) anders dan voor geleverde goederen of diensten. Het betreft dus een recht op geld dat voor een specifieke activiteit moet worden ingezet. Subsidie kan worden verleend voor activiteiten over een bepaalde periode of voor een eenmalig specifiek project.

Subsidieregeling

Subsidies worden verstrekt op grond van subsidieregelingen die onder specifieke wetgeving worden ingesteld. In deze regelingen is onder meer opgenomen aan welke voorwaarden de aanvrager moet voldoen en welke mogelijkheden het bestuursorgaan heeft om subsidie toe te wijzen. Voorbeelden zijn de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai, de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector en de nieuwe Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) die per 4 januari 2016 beschikbaar zal zijn.

Verlening

Subsidieverlening vindt plaats vóór de activiteiten hebben plaatsgevonden. Het betreft een voorlopig besluit waarin wordt vastgelegd op welk bedrag de aanvrager recht heeft als hij volgens de daarbij opgenomen voorwaarden de activiteit uitvoert. Vervolgens zal na uitvoering van de activiteiten een vaststelling plaatsvinden van het subsidiebedrag. Daarbij wordt dus beoordeeld of aan de voorwaarden is voldaan. Het is dus mogelijk dat de subsidie op dit moment op nul euro wordt vastgesteld, waardoor de reeds uitgevoerde activiteiten voor eigen rekening komen.

Vaststelling

Een tweede mogelijkheid is directe subsidievaststelling als de aanvraag plaatsvindt nadat de activiteiten hebben plaatsgevonden. De stap van subsidieverlening wordt dan dus overgeslagen. Er volgt dan alleen een vaststellingsbesluit waarin wordt beoordeeld of de activiteiten aan de voorwaarden van de betreffende subsidieregeling voldoen.

Weigering subsidie

Een aanvraag kan worden geweigerd als niet aan de voorwaarden in de betreffende subsidieregeling wordt voldaan. Er zijn echter ook een aantal wettelijke eisen waaraan moet worden voldaan. Een aanvraag kan volgens artikel 4:35 Awb (Algemene wet bestuursrecht) worden geweigerd indien er een gegrond vermoeden bestaat dat a.) de activiteiten niet (geheel) zullen plaatsvinden, b.) aanvrager niet zal voldoen aan de voorwaarden, c.) aanvrager niet op behoorlijke wijze verantwoording zal afleggen over de kosten en inkomsten van de activiteiten, d.) aanvrager onjuist of onvolledige informatie heeft verstrekt die het besluit zou beïnvloeden, of e.) failliet is verklaard, aan hem surseance is verleend of de schuldsanering op hem van toepassing is.

Conclusie

Subsidieverstrekking kan voor of na een activiteit plaatsvinden. Die activiteit kan een eendaags evenement zijn (een sportdag) of een structureel karakter hebben (subsidiëring van een zorginstelling). Verlening van subsidie is nog geen definitief besluit op basis waarvan aanspraak kan worden gemaakt op een bedrag. Na de vaststelling van de subsidie is er pas zekerheid. Zowel tegen het verleningsbesluit als het vaststellingsbesluit kan bezwaar en beroep worden ingesteld.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact